Select Page

YOUR MAP TO BRANDING

Research your root strength, study market segment and your competiters allow G’Brand names your brand’s essences. This lead us to bring your brand positioning strategy.

We discover the core of you brand and create a new way to tell your story in an attractive way to the customers.

k

Brand Research

Allow you to recognize the market landscape and your root strength which lead to your own positioning strategy

Branding Strategy

Discover to the core of your identity, create a new way to tell your story in an attrative way to the customers

z

Communication Strategy

Develop a communication plan following the main business objectives and core positioning.

TV Production Management

TV Production needs a huge effort on every-single steps: creative-copywriting, storyboard designing, editing… that we could handle professionally.

Media Booking Management

With our extraodinary media-partners, we offer to you a full service for media booking, focusing on booking strategy that works effectively and relevently to customer

Communication Management

Which helps you monitor every-single effort on communication or maketing is worthy and cost-effective in balance with maintain consistently with your brand essense.

A story in Research

Trước xu hướng hội nhập và áp lực từ môi trường kinh doanh thay đổi thì “Đổi mới”, tái cấu trúc là một yêu cầu tất yếu để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhưng đồng thời cũng là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Đối với K.I.P, tiền thân là Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 Vinakip  – một doanh nghiệp có lịch sử phát triển lâu đời hơn 50 năm, trưởng thành và đi lên cùng những giai đoạn thăng trầm và biến cố lịch sử của đất nước thì nhiệm vụ “đổi mới” sẽ thách thức và tốn nhiều thời gian, công sức hơn cả. 

Read more>

Finished Projects

Let's Start Something new
Say Hello!